Go to content

Informacje o ochronie danych

Sposób postępowania z danymi Klientów i przysługujące im prawa

– Informacje na podstawie art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) –

Szanowni Klienci, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z narzędzia służącego do umawiania spotkań oraz o roszczeniach i prawach przysługujących Klientom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwracać?

Administratorem danych jest:

 

MEYLE AG

Merkurring 111

22143 Hamburg

Niemcy

tel.: +49 40 67506 510

fax: +49 40 67506 506

e-mail: contact(at)meyle.com

strona www: http://www.meyle.com

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Klientów w związku z korzystaniem z narzędzia służącego do umawiania spotkań. 

Podczas umawiania spotkania przez Klienta zazwyczaj zbieramy dane obejmujące zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, nazwę firmy, adres e-mail oraz, opcjonalnie, numer telefonu.

3. W jakim celu (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane Klientów?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG):

3.1 W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 ust. 2 RODO) odbywa się przede wszystkim w celu umożliwienia Klientom korzystania z narzędzia służącego do umawiania spotkań.  Celem przetwarzania danych jest m.in. rezerwacja spotkań online oraz zarządzanie spotkaniami online.

3.2 W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W razie potrzeby przetwarzamy dane Klientów, których zakres wykracza poza dane niezbędne do faktycznego wykonania umowy, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów bądź uzasadnionych interesów osób trzecich, na przykład w następujących przypadkach:

• Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i funkcjonowania systemów informatycznych;

• Egzekwowanie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych;

w razie konieczności uniknięcia zagrożenia w przypadku ataków na systemy informatyczne 3.3 Za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymiany informacji w ramach stosunków handlowych, przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie zgody Klienta. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Dotyczy to również odwoływania oświadczeń o wyrażeniu zgody przekazanych nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed dniem 25 maja 2018 roku.

Prosimy pamiętać, że takie odwołanie obowiązuje wyłącznie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza ono zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed złożeniem odwołania.

3.4 Ze względu na wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit.e RODO).

Ponadto jako spółka podlegamy różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom prawnym (np. prawo handlowe, podatkowe). Celem przetwarzania danych jest m.in. wypełnienie obowiązków w zakresie kontroli podatkowej i sprawozdawczości oraz ocena ryzyka i zarządzanie nim.

4. Kto otrzymuje moje dane?

W naszej firmie dostęp do danych Klientów mają tylko pracownicy, którym dostęp ten jest niezbędny do wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych. Dane w tych celach mogą otrzymywać również podmioty przetwarzające (art. 28 RODO), z których usług korzystamy, przy zachowaniu zgodności z wymogami prawnymi. Są to firmy świadczące usługi informatyczne. 

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom będącym podmiotami zewnętrznymi informujemy, że przekazujemy dane Klientów tylko wtedy, gdy jest to wymagane na mocy prawa, jeśli Klient wyrazi na to zgodę lub gdy jesteśmy upoważnieni do przekazywania takich informacji.

W związku z powyższym odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład: • organy ścigania

5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Przetwarzamy dane osobowe Klienta przez czas, przez jaki jest to konieczne do rezerwacji spotkania za pomocą narzędzia służącego do umawiania spotkań.

W razie potrzeby i za zgodą Klienta przetwarzamy i przechowujemy jego dane osobowe przez czas trwania naszych stosunków handlowych, co obejmuje również, na przykład, zawarcie i wykonanie umowy.

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji, wynikającym między innymi z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz niemieckiej ordynacji podatkowej (AO). Podane tam okresy przechowywania danych i przechowywania dokumentacji wahają się od dwóch do dziesięciu lat.

Ponadto okres przechowywania jest również ustalany zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, które na przykład zgodnie z § 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą z reguły trzy lata, ale w niektórych przypadkach nawet do trzydziestu lat.

6. Czy dane są przekazywane do państw trzecich?

Dane są przekazywane do państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji zamówień Klienta, wymagane przez prawo lub gdy Klient wyraził na to zgodę. W razie potrzeby będziemy odrębnie przekazywać szczegółowe informacje, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

7. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). W odniesieniu do prawa do uzyskania dostępu do danych i prawa do ich usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z § 34 i § 35 BDSG. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru ds. ochrony danych (art. 77 RODO w zw. z § 19 BDSG).

8. Czy istnieje obowiązek przekazywania danych?

Jeśli Klient chce planować spotkania przy pomocy narzędzia służącego do umawiania spotkań, wystarczy, że poda tylko te dane osobowe, które są wymagane do ustalenia terminu wizyty lub do których zbierania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych z reguły będziemy musieli odrzucić zapytanie o umówienie spotkania przy pomocy narzędzia służącego do umawiania spotkań lub nie będziemy już mogli realizować obowiązującej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami stosunków handlowych, wymagane jest przekazanie jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunków handlowych lub do których zbierania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych z reguły nie będziemy w stanie nawiązać stosunków handlowych ani realizować obowiązującej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

9. W jakim zakresie wykorzystywane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?

Zasadniczo do nawiązania i realizacji relacji handlowych nie wykorzystujemy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeżeli będziemy stosować te procedury w indywidualnych przypadkach, odrębnie poinformujemy o tym Klienta, o ile będzie to wymagane przez prawo.

10. W jakim stopniu moje dane są wykorzystywane do profilowania (scoring)?

Zasadniczo nie stosujemy profilowania zgodnie z art. 22 RODO. Jeżeli będziemy stosować tę procedurę w indywidualnych przypadkach, odrębnie poinformujemy o tym Klienta, o ile będzie to wymagane przez prawo.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Klient ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, na mocy art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów).

W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych Klienta, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Sprzeciw można wnieść w dowolnej formie i należy go skierować na adres

Pocztą tradycyjną:

MEYLE AG

Datenschutz

Merkurring 111

22143 Hamburg, Niemcy

Pocztą elektroniczną:

e-mail: contact(at)meyle.com

 

Więcej tematów

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.