Go to content

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych MEYLE AG informuje swoich klientów, partnerów handlowych oraz opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych. Poza tym osoby, których to dotyczy, za pośrednictwem tego Oświadczenia, zostają poinformowane o przysługujących im prawach.

Podane przez Państwa dane osobowe osób są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub udostępniania żądanych przez Państwa informacji lub usług. Podejmiemy działania zapewniające, że Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych i sprzedawane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z wymogami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych i zgodnie z obowiązującymi MEYLE AG specyficznymi krajowymi postanowieniami o ochronie danych.

Będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, udostępnione nam dobrowolnie online, zostaną wykorzystane tylko w celach, o których zostaną Państwo poinformowani. Zasada ta nie obowiązuje, gdy zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych następuje w innym celu, który pozostaje w bezpośrednim związku z pierwotnym celem, dla którego dane osobowe były zbierane, lub gdy wykorzystanie ich jest niezbędne na podstawie zobowiązań prawnych lub zarządzeń władz lub sądów, gdy Państwa dane są dla nas niezbędne do uzasadnienia lub do ochrony roszczeń prawnych, lub gdy tym samym zapobiegamy nadużywaniu lub innym bezprawnym działaniom, np. zamierzonym atakom na systemy niniejszej strony internetowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. 

MEYLE AG wprowadziła szereg technicznych i organizacyjnych działań w celu zapewnienia możliwie szczelnej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Wskazujemy jednak na to, że przesyłanie danych przez internet (np. podczas komunikacji przez pocztę elektroniczną) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Dlatego szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1 Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy MEYLE AG bazuje na definicjach, które zostały wykorzystane przez europejskiego prawodawcę przy uchwalaniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma być w prosty sposób czytelne i zrozumiałe dla opinii publicznej, dla naszych klientów i partnerów handlowych. Dlatego na wstępie poniżej wyjaśniamy pojęcia wykorzystywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

a) Dane powiązane z osobą

Wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”). Jako dająca się zidentyfikować traktowana jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przyporządkowanie do oznaczeń takich, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, miejsc siedziby, do oznaczeń online lub jednej lub kilku cech szczególnych, które są wyrazem identyfikacji fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Każda zidentyfikowana lub dająca się zidentyfikować osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot przetwarzający.

c) Przetwarzanie

Każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,  przechowywanie, adaptowanie  lub modyfikowanie, pobieranie,  przeglądanie, wykorzystywanie,  ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego  rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia i przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegający na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane po to, aby określone aspekty osobowe dotyczące osoby fizycznej zostały oceniane, w szczególności aspekty dotyczące efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,  zainteresowań, wiarygodności,  zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi 

i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,  jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe

k) Zgoda

Każde złożone przez osobę, której dane dotyczą, dla określonego przypadku dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

l) Przedsiębiorca

Osoba fizyczna lub prawna prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą

2 Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich ustaw o ochronie danych osobowych i innych postanowień o charakterze prawa o ochronie danych osobowych, jest:

MEYLE AG

Merkurring 111

22143 Hamburg

Telefon: +49 40 67506 510

Faks: +49 40 67506 506

Strona internetowa: www.meyle.com

E-mail: contact(at)meyle.com 

Każda osoba, której dane dotyczą, może w celu korzystania ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, (wyjaśnienie patrz w punkcie 8 i 9) zwrócić się bezpośrednio do nas ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na następujący adres e-mail: Datenschutz(at)meyle.com

3 Cookies

Ciasteczka to pliki tekstowe, które mogą zostać zapisane na twardym dysku danej osoby. Informacje zawarte w ciasteczkach ułatwiają danej osobie nawigację i umożliwiają prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych. Nasze ciasteczka nie są przewidziane do identyfikacji danej konkretnej osoby.

W momencie gdy użytkownicy otwierają naszą witrynę internetową, na pasku informacyjnym wyświetla się im informacja o wykorzystywaniu plików cookie wraz z odesłaniem do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
 Używamy dwóch rodzajów plików cookie: 

z jednej strony używamy – za Państwa zgodą – plików cookie etracker do analizowania i optymalizacji naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje są podane w punkcie „12 etracker”. 
Poza tym wykorzystujemy plik cookie, który zapewnia, że baner zachęcający do zapisania się do newslettera nie wyświetla się za każdym razem, gdy otwierana jest strona internetowa. 
Oba rodzaje plików cookie można aktywować lub dezaktywować w informacji o plikach cookie.

W związku z tym poinformujemy Cię również, w jaki sposób jako osoba, której to dotyczy, możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Jak to zrobić, można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki internetowej. Poza tym już zapisane ciasteczka mogą zostać skasowane poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której to dotyczy, dezaktywuje zapisywanie ciasteczek w wykorzystywanej przeglądarce internetowej, to może okazać się, że nie są dostępne w pełnym zakresie wszystkie funkcje naszej strony internetowej.

Z drugiej strony ta strona internetowa korzysta z niezbędnych pod względem technicznym „sesyjnych plików cookie” oraz z plików cookie rejestrujących dokonany wybór do celów analityki internetowej i wyświetlania informacji dotyczących newslettera. 

Pliki cookie stosowane przez tę stronę internetową są przechowywane jedynie przez okres odwiedzin na stronie internetowej. 
Po zakończeniu odwiedzin oraz po zamknięciu przeglądarki pliki cookie są usuwane. 
W odniesieniu do plików cookie eTracker obowiązują informacje przedstawione i podlinkowane w odpowiednim punkcie. 

Hosting tej strony internetowej zapewnia usługodawca administratora.

4 Pozyskiwanie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa administratora pozyskuje przy każdej odsłonie strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zostają zapisane w plikach logowania na naszym serwerze. Pozyskiwanymi mogą być (1) typ i wersja przeglądarki, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są sterowane przez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca serwisu internetowego dla systemu dostępu i (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą temu, aby w razie potrzeby posłużyć do obrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na systemy.

Przy wykorzystywaniu tych ogólnych danych i informacji administrator nie wyciąga żadnych wniosków co do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne po to, aby w prawidłowy sposób przekazać i zoptymalizować treści naszej strony internetowej, zapewnić trwałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i techniki naszej strony internetowej oraz możliwości udostępnienia niezbędnych do ścigania karnego informacji organom ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Takie anonimowo pozyskiwane dane i informacje są dlatego przez administratora z jednej strony opracowywane statystycznie, a z drugiej z celem zwiększenia bezpieczeństwa danych u przedsiębiorcy po to, aby zapewnić optymalny poziom zabezpieczenia dla przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania na serwerze są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych podawanych przez osobę, której dane dotyczą.

W razie potrzeby administrator przekaże firmom z nim współpracującym niezbędne dane do celów, o których mowa w niniejszym punkcie.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się do newslettera przez użytkownika w przypadku jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Okres przechowywania zależy od czasu trwania naszych umów, ze względu na ustawowe okresy przedawnienia, które zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB) z reguły trwają trzy lata, oraz ze względu na szczegółowe wytyczne niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i innych przepisów prawnych.

5 Rejestracja w Newsletter

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie Państwa adresu e-mail. Jakie przy tym zostają przekazane administratorowi dane osobowe, wynika z danego szablonu wprowadzania danych, jaki jest wykorzystywany przy rejestracji. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail. Przed wysłaniem newslettera osoba, której dane dotyczą, musi nam w ramach tak zwanej procedury Double Opt-In jednoznacznie potwierdzić, że administrator ma dla niej aktywować usługę newslettera. Następnie osoba, której dane dotyczą, otrzymuje od administratora pocztą e-mail wiadomość potwierdzającą i aktywacyjną, w której prosimy osobę, której dane dotyczą, o kliknięcie na zawarty w tej wiadomości link, aby tym samym potwierdzić, że osoba, której dane dotyczą, chce otrzymywać nasz newsletter. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie zakończyć otrzymywanie newslettera. Niezbędne jest w tym celu kliknięcie na następujący link: https://www.meyle.com/pl/meyle-centrum-serwisowe/biuletyn/wyrejestrowanie-z-newslettera-meyle/. Link ten można poza tym znaleźć w każdym wysyłanym newsletterze. Wprowadzone dane przez osobę, której dane dotyczą, są pobierane i zapisywane wyłącznie do wewnętrznego wykorzystania i do własnych celów przez administratora. Może nastąpić dalsze przekazanie do jednego lub kilku podmiotom przetwarzającym, którzy dane osobowe wykorzystują także wyłącznie do własnego użytku, jaki można przypisać administratorowi.

Przez rejestrację strony internetowej administratora będą następnie podane przez osobę, której to dotyczy, zapisywane przez dostawcę internetu (ISP) adres IP, data oraz godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych następuje dlatego, bo tylko w ten sposób można uniknąć nadużywania naszych usług. Dane te w uzasadnionym przypadku umożliwiają wyjaśnianie dokonanych czynów karalnych i naruszeń praw autorskich. Zapisywanie tych danych dla zabezpieczenia administratora jest więc niezbędne. Przekazywanie tych danych osobom trzecim zasadniczo nie następuje, o ile nie występuje ustawowy obowiązek przekazania tych danych, lub gdy przekazanie danych służy dochodzeniom karnym.

Zarejestrowanym osobom przysługuje możliwość skasowania z naszej bazy danych ich danych osobowych podanych przy rejestracji.

Administrator w każdej chwili udziela osobie, której to dotyczy, na jej wniosek odpowiedzi, jakie dane osobowe o osobie, której to dotyczy, są przechowywane. Poza tym administrator poprawia lub kasuje dane osobowe na życzenie lub wskazanie osoby, której to dotyczy, jeśli nie stoją tu na przeszkodzie ustawowe obowiązki o przechowywaniu danych.

W razie potrzeby administrator przekaże firmom z nim współpracującym niezbędne dane do celów, o których mowa w niniejszym punkcie.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się do newslettera przez użytkownika w przypadku jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera. Pozostałe dane osobowe zebrane w trakcie procesu rejestracji z reguły są usuwane po upływie siedmiu dni.

6 Formularz kontaktowy

Na stronie internetowej administratora dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do maski danych wejściowych (Dane obowiązkowe: tytuł, imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i adres e-mail) zostaną przekazane administratorowi i zapisane. W ramach procesu wysyłki użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oraz zostaje odesłany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe przekazane w wiadomości e-mail. W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do opracowania zapytania.

Przetwarzanie danych osobowych z formularza danych wejściowych służy administratorowi wyłącznie do nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się e-mailem stanowi to również wymagany, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki mają na celu zapobiec nadużywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza wprowadzania danych do nawiązania kontaktu oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona. 

7 Rutynowe kasowanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osób, których to dotyczy, tylko przez okres, jaki jest niezbędny dla celu przechowywania, lub jeśli jest to przewidziane przez europejskiego ustawodawcę w ustawach i przepisach, którym podlega administrator. Okres(y) przechowywania zasadniczo zależy(-żą) od czasu trwania naszych umów, ze względu na ustawowe okresy przedawnienia, które zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB) z reguły trwają trzy lata, oraz ze względu na szczegółowe wytyczne niemieckiej ordynacji podatkowej (AO) lub niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) (6 lub 10 lat).

Jeśli cel przechowywania ustaje lub jeśli mija przewidziany przez europejskiego ustawo- lub przepisodawcę okres przechowywania, to dane osobowe są rutynowo i stosownie do ustawowych przepisów blokowane lub kasowane.

8 Prawa osób, których to dotyczy

Jeśli osoba, której to dotyczy, chce sprawdzić poniżej wymienione prawa odnośnie danych osobowych, jakie są przechowywane przez administratora, może zawsze zwrócić się naszych pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Z pewnością w uzasadnionych przypadkach niezwłocznie spełnią takie żądania.

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania od administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane. 

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do otrzymania od administratora w każdej chwili informacji o przechowywanych o niej danych osobowych. Ponadto europejski prawodawca przyznał takiej osobie prawo do następujących informacji:

aa) cele przetwarzania

bb) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

cc) odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których ujawniane lub będą ujawniane dane osobowe, w szczególności u odbiorców z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

dd) jeśli to możliwe planowany okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe, lub, jeśli to niemożliwe, kryteria dla ustalenia tego okresu

ee) istnienie prawa do poprawienia lub skasowania danych dotyczących ich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do zakazania ich przetwarzania

ff) istnienie prawa do sprzeciwu przed organem nadzorczym

gg) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszelkie dostępne informacje o źródle danych

hh) istnienie zautomatyzowanej procedury decydowania łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – co najmniej w takich przypadkach – istotnych informacji o zastosowanej logistyce oraz zakresie wyników takiego przetwarzania dla osoby, której to dotyczy

Poza tym osobie, której to dotyczy, przysługuje prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, to osobie, której to dotyczy, przysługuje prawo do informacji o właściwych gwarancjach w związku z takim przekazaniem.

c) Prawo do poprawek

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania niezwłocznego poprawienia dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych. Żądania, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, uzupełnienia niepełnych danych osobowych – także poprzez uzupełniające oświadczenie.

d) Prawo do skasowania (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo żądać od administratora, aby ich dane osobowe zostały niezwłocznie skasowane, o ile występuje jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest niezbędne od strony prawnej:

aa) Dane osobowe zostały pozyskane dla takich celów lub przetwarzane w inny sposób, dla których nie są już konieczne.

bb) Osoba, której to dotyczy, odwołuje swoje zezwolenie, na którym polega przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO, a brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania.

cc) Osoba, której to dotyczy, złoży zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania, a nie występują żadne nadrzędne powody dla przetwarzania, lub gdy osoba, której to dotyczy, złoży zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.

dd) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

ee) Skasowanie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia prawnego obowiązku zgodnie z prawem unijnym lub prawem krajów członkowskich, którym administrator podlega.

ff) Dane osobowe zostały pozyskane odnośnie do oferowanych usług spółki informatycznej zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli dane osobowe zostały przez administratora upublicznione, a nasza firma jako administrator jest zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązana do skasowania danych osobowych, to administrator podejmie, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, odpowiednie działania, także o charakterze technicznym, aby powiadomić innych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają opublikowane dane, że osoba, której to dotyczy, zażądała skasowania przez tych innych przetwarzających dane administratorów wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne od strony prawnej.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jedno z poniższych założeń:

aa) Osoba, której to dotyczy, zaprzecza prawidłowości danych osobowych, i to przez okres, który administratorowi umożliwi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

bb) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której to dotyczy, odmawia skasowania danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

cc) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, jednak osoba, której to dotyczy, potrzebuje je do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

dd) Osoba, której to dotyczy, złożyła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a nie zostało jeszcze ustalone, czy przeważają uzasadnione powody administratora wobec tych po stronie osoby, której to dotyczy.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, jakie zostały udostępnione administratorowi, w przejrzystym, popularnym i dającym się odczytać maszynowo formacie. Ponadto ma ona prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując prawo do przenoszenia danych posiada prawo, na mocy art. 20 ust. 1 RODO, do żądania, by dane osobowy zostały przesłane przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe oraz o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

g) Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach łącznie z profilowaniem

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do niepoddawania się przetwarzaniu polegającym wyłącznie na decyzjach zautomatyzowanych – łącznie z profilowaniem, które wywołuje wobec nie skutki prawne lub w podobny sposób znacznie ograniczają jej prawa, o ile decyzja

aa) nie jest konieczna dla zawarcie lub wypełnienia umowy pomiędzy osobą, której to dotyczy, a administratorem, 

bb) jest dopuszczalna według przepisów prawa unijnych lub krajów członkowskich, którym podlega administrator, a te przepisy prawne zawierają stosowne rozwiązania do zachowania praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której to dotyczy, lub

cc) następuje za wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy.

Jeśli decyzja (aa) jest konieczna dla zawarcia lub wypełnienia umowy pomiędzy osobą, której to dotyczy, a administratorem lub (cc) następuje za wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy, to administrator podejmuje stosowne działania dla zachowania praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której to dotyczy, przy czym należy prawo do wpływania osoby ze strony administratora na przedstawienie swojego stanowiska oraz sprzeciwu wobec decyzji.

h) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo w każdej chwili do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo z powodów, jakie wynikają z jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jakie jest dokonywane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera e lub f RODO. Dotyczy to także polegającego na tych przepisach profilowania.

Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że może wykazać konieczne godne ochrony powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawami i wolnością osoby, której to dotyczy, lub gdy przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych osoby, której to dotyczy.

Jeśli administrator przetwarza dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej, to osoba, której to dotyczy, może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w takich celach. Dotyczy to także profilowania, o ile jest w związku z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której to dotyczy, złoży administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania dla celów reklamy bezpośredniej, to administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dla tych celów.

Dodatkowo osoba, której to dotyczy, ma prawo z powodów, jakie wynikają z jej szczególnej sytuacji, złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które następuje w celach naukowych lub dla celów badań historycznych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

10 Prawo do sprzeciwu przed organami nadzorczymi (art. 13 ust. 2d RODO)

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu obsługi jego sprawy z naszej strony, ma prawo do skontaktowania się z wyżej wymienionym inspektorem ochrony danych lub właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych w swoim kraju (związkowym) lub kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. 

11 Ochrona danych przy rekrutacji i w procedurze rekrutacyjnej

Administrator gromadzi i przetwarza poniższe dane osobowe kandydatów dla celów przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Nazwisko, imię, adres, numer telefonu, e-mail oraz dokumenty aplikacyjne. 

 Przetwarzanie może następować także na drodze elektronicznej (np. aplikacje przez e-mail). Gromadzenie i przetwarzanie danych kandydatów odbywa się wyłącznie w celu obsadzania stanowisk u administratora. Zasadniczo dane kandydatów są przekazywane wyłącznie do działów specjalistycznych odpowiedzialnych za konkretną procedurę aplikacyjną. Wykraczające poza to wykorzystywanie lub przekazywanie danych kandydata stronom trzecim nie następuje.

Jeśli administrator zawrze z kandydatem umowę o zatrudnieniu, to przekazane dane zostają zapisane do celów realizacji stosunku zatrudnienia przy uwzględnieniu przepisów ustawowych. Jeśli administrator nie zawrze z kandydatem umowy o zatrudnieniu, to dokumenty aplikacyjne zostają automatycznie skasowane w ciągu sześciu miesięcy od wiadomości o odmowie zatrudnienia, o ile przeciw skasowaniu nie przemawiają inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest w szczególności obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnym z Ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

Jeśli procedura aplikacyjna zakończy się zatrudnieniem, administrator w razie potrzeby dołączy dokumenty aplikacyjne do akt osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 2b RODO, §26 ust. 1 RODO w celu poinformowania o profilu osobowościowym i kwalifikacjach niezbędnych do realizacji stosunku zatrudnienia. W takim przypadku dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte i zniszczone dopiero wówczas, gdy stosunek zatrudnienia zostanie zakończone i gdy upłyną kolejne trzy lata od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie stosunku zatrudnienia.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych do celów obsadzenia innych stanowisk, dane kandydata będą regularnie usuwane i niszczone po upływie jednego roku od daty otrzymania aplikacji lub niezwłocznie po wycofaniu zadeklarowanej zgody, ale nie wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od ostatecznej odmowy ze strony kandydata lub administratora w ramach wszystkich procedur aplikacyjnych, do których dodano dokumenty aplikacyjne.

12 Tracking

12.1 etracker

Oferent tej strony internetowej wykorzystuje usługi etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) do analizy wykorzystywanych danych. Stosowane są przy tym ciasteczka, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony lub ogłoszenia odwiedzanie i reklamę dla odwiedzających tę stronę. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na końcowym urządzeniu użytkownika. Ciasteczka etracker nie zawierają informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Dane wytwarzane przez etracker na zlecenie oferenta są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w Niemczech i podlegają tym samym ostrym niemieckim i europejskim ustawom i standardom o ochronie danych osobowych. etracker w tym względzie została przez niezależne instytucje zbadana, certyfikowana i oznaczona pieczęcią ochrony danych przez eProvacyseal. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) Generalnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Unii Europejskiej.. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online i naszej strony internetowej. Ponieważ sfera prywatna naszych odwiedzających jest ważna, adres IP jest w aplikacji etracker jest na wczesnym etapie anonimizowany, a dane zgłoszeniowe lub identyfikujące urządzenie są w aplikacji etracker przetwarzane na jednoznaczny klucz, który nie jest przypisany konkretnej osobie. Inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie osobom trzecim nie następuje przez aplikację etracker. Możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec powyżej opisanemu przetwarzaniu danych, o ile to dotyczy Państwa danych osobowych. Taki sprzeciw nie ma dla Państwa żadnych negatywnych skutków.


Pomarańczowy: Dane dotyczące moich wizyt są uwzględnione w analizie internetowej.
Szary: Dane dotyczące moich wizyt nie są uwzględniane w analizie internetowej.

Dalsze informacje o ochronie danych w etracker można znaleźć tu.

12.2 Leadinfo

We use the lead generation service provided by Leadinfo B.V., Rotterdam, The Netherlands, which recognizes visits of companies to our website based on IP-addresses and shows us related publicly available information, such as company names or addresses. These are used for evaluation purposes. In addition, Leadinfo places two first-party cookies for providing transparency on how our visitors use our website and the tool processes domains from provided form inputs (e.g. “leadinfo.com”) to correlate IP addresses with companies and to enhance its services. Leadinfo uses this information to create anonymous usage profiles related to visitor behaviour on our website. The data obtained in this way is not used to personally identify the visitor to our website. Our interest is based on Art. 6 para. 1 lit. (f) DSGVO. For additional information, please visit www.leadinfo.com. On this page: www.leadinfo.com/en/opt-out you have an opt-out option. In the event of an opt-out, your data will no longer be used by Leadinfo.

12.3. Google Tag Manager

Stosujemy Google Tag Manager. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Tag Manager jest narzędziem, za pomocą którego możemy zintegrować na naszej stronie internetowej narzędzia do śledzenia lub statystyczne, a także inne technologie. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie ani nie przeprowadza własnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania zintegrowanymi za jego pomocą narzędziami, a także do ich wyświetlania. Google Tag Manager zapisuje zanonimizowany adres IP użytkownika, który może zostać przekazany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.
Stosowanie Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Zgodę można w dowolnej chwili wycofać.

13 YouTube

Administrator na tej stronie internetowej zintegrował komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, które publikatorom wideo umożliwia bezpłatne udostępnianie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie ich. Spółką prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC jest spółką córką Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Poprzez każdą odsłonę poszczególnych stron tej strony internetowej, które są prowadzone przez administratora, i na której została zintegrowana komponenta YouTube, przeglądarka internetowa w systemie technologiczno-informatycznym osoby, której to dotyczy, uruchamia automatycznie przez daną komponentę YouTube ładowanie odpowiedniej komponenty YouTube pochodzącej od YouTube. Dalsze informacje o YouTube można znaleźć pod adresem internetowym https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/. W ramach technicznej procedury YouTube i Google otrzymują wiedzę jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której to dotyczy.

Jeśli osoba, której to dotyczy, jest równocześnie zalogowana w YouTube, to YouTube przy odsłonie podsłony rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której to dotyczy.Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przyporządkowane danemu kontu YouTube osoby, której to dotyczy.

YouTube i Google otrzymują przez komponentę YouTube zawsze informację o tym, że osoba, której to dotyczy, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której to dotyczy, w momencie odsłonięcia naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana w YouTube. Odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której to dotyczy, kliknęła wideo z YouTube, czy też nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do You Tube nie jest przez Państwo pożądane, to takiemu przekazywaniu można zrobić przez wylogowanie się z konta YouTube przed odsłoną na naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube postanowienia o ochronie danych osobowych, które można ściągnąć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de, które dają pojęcie o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

14 Facebook

Ta strona internetowa linkuje usługi sieci społecznościowej facebook.com, która jest prowadzona przez Facebook Inc. 1601 S. California Ave. Pale Alto, CA 94304, USA. Po kliknięciu na link lub na przycisk do Facebooka trafiacie Państwo na stronę internetową Facebooka i tam zbierane są dane osobowe przez Facebook. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez Facebook. Cel i zakres zbierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook oraz Państwa związane z tym prawa i możliwości jako osoby, której to dotyczy, zmiany ustawień dla ochrony Państwa sfery prywatnej proszę pobrać z informacji o ochronie danych Facebooka. Jeśli jesteście Państwo członkiem Facebooka, i jeśli nie chcecie, aby Facebook zbierał Państwa danych i łączył je z danym zapisanymi jako członek Facebooka, to musicie się Państwo wylogować z Facebooka zanim kliknięcie na link lub przycisk Facebooka.

15 Instagram

Na tej stronie internetowej są włączone usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli osoba, której to dotyczy, jest zalogowana na swoim koncie Instagram, to mogą one linkować do Państwa profilu Instagram po kliknięciu przycisku Instagram. Tym samym Instaagram może przyporządkować odwiedziny strony internetowej administratora do konta użytkownika osoby, której to dotyczy. Administrator informuje, że on jako oferent tych stron internetowych nie ma wiedzy o treści przekazywanych danych oraz korzystania z nich przez Instagram.

Dalesze informacje na ten temat możecie Państwo jako osoba, której to dotyczy, znaleźć w oświadczeniu Instagram o ochronie danych pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem Instagram i nie chcecie, aby Instagram zbierał o Państwu danych, i łączył je z przechowywanymi danymi członka, to musicie Państwo przed kliknięciem na przycisk Instagram wylogować się z serwisu Instagram.

16 XING

Ta strona internetowa linkuje usługi sieci społecznościowej XING, prowadzonej przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy odwiedzinach tej strony internetowej do XING nie są przekazywane żadne dane, ponieważ nie są tu powiązane żadne pluginy ze strony XING. Po kliknięciu na link lub na przycisk do XING trafiacie Państwo jednak na XING jako osoba, której to dotyczy, a tam dane pozyskiwane są przez XING. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez XING. Cel i zakres pozyskiwania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez XING oraz Państwa związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień dla ochrony Państwa sfery prywatnej proszę pobrać z adresu https://www.xing.com/privacy. Jeślijesteście Państwo cłonkiem serwisu XSING, i jeśli nie chcecie, aby XING zbierał Państwa dane i łączył je z danymi członkowskimi, to musicie się Państwo wylogować z XING zanim kliknięcie na link XING lub przycisk XING

17 LinkedIn

Ta strona internetowa linkuje usługi sieci społecznościowej LinkedIn, prowadzonej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy odwiedzinach tej strony internetowej do LinkedIn nie są przekazywane żadne dane, ponieważ nie są tu powiązane żadne pluginy ze strony LinkedIn. Po kliknięciu na link do Linkedin lub na przycisk do LinkedIn trafiacie Państwo jednak na LinkedIn, a tam dane zbierane są przez LinkedIn. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez LinkedIn. Cel i zakres zbierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez LinkedIn oraz Państwa związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień dla ochrony Państwa jako osoby, której to dotyczy, sfery prywatnej proszę pobrać pod adresem https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.  Jeśli jeśli jesteście Państwo członkien serwisu Linkedln, i jeśli nie chcecie, aby LinkedIn zbierał Państwa dane i łączył je z przechowywanymi danymi członkowskimi, to musicie się Państwo wylogować z LinkedIn zanim kliknięcie na link Linkedln lub przycisk LinkedIn.

18 Katalog online i aplikacja

Po uzgodnieniu administrator udostępnia klientowi bezpośredniemu indywidualny dostęp do katalogu online i/lub aplikację.
Jeśli po otrzymaniu zapytania administrator utworzy dla użytkownika dostęp, różne dane (imię i nazwisko osoby kontaktowej, firma, kraj, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail) oraz dane logowania zostaną zapisane przez administratora w systemie.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu realizacji umowy lub wykonania czynności przedumownych. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie zgodnie z przepisami RODO. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu utworzenia konta użytkownika i/lub przetwarzania zamówień.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu są wykorzystywane w celu uniemożliwienia wykorzystywania formularza zamówienia niezgodnie z przeznaczeniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjno-technicznych.
Dane są usuwane w momencie, gdy przestają już być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych wpisanych na ekranie wprowadzania danych formularza zamówienia oraz tych, które zostały przesłane drogą mailową, ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem i/lub zakończeniu procesu zamówienia. Rozmowa jest uważana za zakończoną, jeżeli z okoliczności można wywnioskować, że przedmiotowa sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Proces zamówienia jest zakończony, gdy klient otrzymał zamówiony towar i upłynął okres gwarancji lub rękojmi oraz ustawowe okresy przechowywania. Dane zamówienia są usuwane zgodnie z ustawowymi postanowieniami po upływie 10 lat. 

19 Wizytówki

1.    Nazwa operacji przetwarzania
Informacje o ochronie danych osobowych przekazywane są w związku z wizytówkami otrzymywanymi przez pracowników MEYLE AG i wynikającą z tego rejestracją danych kontaktowych. MEYLE AG potrzebuje Państwa danych, aby móc nawiązać z Państwem kontakt i zawrzeć z Państwem umowy.
2.    Czas trwania przechowywania danych osobowych
Dane zgromadzone przez MEYLE AG przechowywane są, dopóki jest to potrzebne do wykonania zadania związanego z nawiązaniem kontaktu oraz ewentualnym zawarciem umowy, z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania.
3.    Prawa osób, których dane dotyczą
Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE przysługują Państwu następujące prawa: Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane na Państwa temat są przechowywane (art. 15 RODO). Jeśli przetwarzane dane osobowe są błędne, mają Państwo prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO). Jeśli spełnione są warunki ustawowe, mogą Państwo zażądać usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 RODO). Informacja o tym, że korzystanie z aplikacji jest niemożliwe lub podlega ograniczeniom: Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, MEYLE AG nie może z Państwem nawiązać kontaktu. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub istnieje umowa dotycząca przetwarzania danych i przetwarzanie danych odbywa się metodami automatycznymi, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Jeśli zechcą Państwo zrobić użytek z wyżej wymienionych praw, MEYLE AG sprawdzi, czy spełnione są warunki ustawowe korzystania z tych praw. W celu skorzystania ze swoich praw należy zwrócić się do MEYLE AG (datenschutz@meyle.com). Skargi na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych należy składać do stosownego organu nadzorczego.

20 Uwagi

W wyniku technicznego, merytorycznego i ustawowego dalszego rozwoju także ta regulacja o ochroni danych będzie dopasowywana. Prosimy więc Państwa do regularnego sprawdzania tej regulacji o ochronie danych po to, abyście Państwo byli poinformowani o aktualnym jej stanie. Ta regulacja o ochronie danych pochodzi z maj 2018 roku.

MEYLE AG stara się o ulepszanie swojego serwisu dla klientów, partnerów handlowych, konkurentów i osób zainteresowanych.

Stan: 04.08.2021 r.

Więcej tematów

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.