Go to content

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych MEYLE AG informuje swoich klientów, partnerów handlowych oraz opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych. Poza tym osoby, których to dotyczy, za pośrednictwem tego Oświadczenia, zostają poinformowane o przysługujących im prawach.

Nasza strona internetowa nie zbiera danych dotyczących osób (np. nazwisk, adresów, adresów e – mail, numerów telefonów), jeżeli i o ile Państwo nie udostępnią nam tych danych dobrowolnie.

Podane przez Państwa dane osobowe osób są wykorzystane wyłącznie w celu  przekazania żądanych przez Państwa informacji wzgl. usług. Podejmiemy działania zapewniające to, że Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych i sprzedawane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z wymogami Rozporządzenia Ogólnego i zgodnie z obowiązującymi MEYLE AG specyficznymi krajowymi postanowieniami o ochronie danych. 

Będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, udostępnione nam dobrowolnie online, zostaną wykorzystane tylko w celach, o których zostaną Państwo poinformowani. Zasada ta nie obowiązuje, gdy zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych następuje w innym celu, który pozostaje w bezpośrednim związku z pierwotnym celem, dla którego dane osobowe były zbierane, lub gdy wykorzystanie ich jest niezbędne na podstawie zobowiązań prawnych lub zarządzeń władz lub sądów, gdy Państwa dane są dla nas  niezbędne do uzasadnienia lub do ochrony roszczeń prawnych, lub gdy tym samym zapobiegamy nadużywaniu lub innym bezprawnym działaniom, np. zamierzonym atakom na systemy niniejszej strony internetowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

MEYLE AG wprowadziła szereg technicznych i organizacyjnych działań w celu zapewnienia możliwie szczelnej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej.  Wskazujemy jednak na to, że przesyłanie danych przez internet (np. podczas komunikacji przez pocztę elektroniczną) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Dlatego szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1 Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy MEYLE AG bazuje na definicjach, które zostały wykorzystane przez europejskiego prawodawcę przy uchwalaniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma być w prosty sposób czytelne i zrozumiałe dla opinii publicznej, dla naszych klientów i partnerów handlowych. Dlatego na wstępie poniżej wyjaśniamy pojęcia wykorzystywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

a) Dane powiązane z osobą

Wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”). Jako dająca się zidentyfikować traktowana jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przyporządkowanie do oznaczeń takich, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, miejsc siedziby, do oznaczeń online lub jednej lub kilku cech szczególnych, które są wyrazem identyfikacji fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Każda zidentyfikowana lub dająca się zidentyfikować osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot przetwarzający.

c) Przetwarzanie

Każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,  przechowywanie, adaptowanie  lub modyfikowanie, pobieranie,  przeglądanie, wykorzystywanie,  ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego  rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia i przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegający na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane po to, aby określone aspekty osobowe dotyczące osoby fizycznej zostały oceniane, w szczególności aspekty dotyczące efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,  zainteresowań, wiarygodności,  zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi 

i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,  jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe

k) Zgoda

Każde złożone przez osobę, której dane dotyczą, dla określonego przypadku dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

l) Przedsiębiorca

Osoba fizyczna lub prawna prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą

2 Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich ustaw o ochronie danych osobowych i innych postanowień o charakterze prawa o ochronie danych osobowych, jest:

MEYLE AG

Merkurring 111

22143 Hamburg

Telefon: +49 40 67506 510

Telefax: +49 40 67506 506

Internetseite: www.meyle.com

E-Mail: contact(at)meyle.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może w celu korzystania ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, (wyjaśnienie patrz w punkcie 7) zwrócić się bezpośrednio do nas ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na następujący adres e-mail: Datenschutz(at)meyle.com 

3 Cookies

Ciasteczka to pliki tekstowe, które mogą zostać zapisane na twardym dysku danej osoby. Informacje zawarte w ciasteczkach ułatwiają danej osobie nawigację i umożliwiają prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych. Nasze ciasteczka nie są przewidziane do identyfikacji danej konkretnej osoby. Ta strona internetowa wykorzystuje „Session Cookies”, ciasteczka dla konkretnej sesji, które są przechowywane jedynie przez okres odwiedzin na stronie internetowej. Po odwiedzinach ciasteczka są kasowane. Państwo, jako osoba, której to dotyczy, możecie jednak zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jak to zrobić, można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki internetowej.  Poza tym już zapisane ciasteczka mogą zostać skasowane poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której to dotyczy, dezaktywuje zapisywanie ciasteczek w wykorzystywanej przeglądarce internetowej, to może okazać się, że nie są dostępne w pełnym zakresie wszystkie funkcje naszej strony internetowej. 

4 Pozyskiwanie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa administratora pozyskuje przy każdej odsłonie strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zostają zapisane w plikach logowania na naszym serwerze. Pozyskiwanymi mogą być (1) typ i wersja przeglądarki, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę internetową (tzw. Referrer), (4) podstrony internetowe, które są sterowane przez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca serwisu internetowego dla systemu dostępu i (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą temu, aby w razie potrzeby posłużyć do obrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na systemy 

Przy wykorzystywaniu tych ogólnych danych i informacji administrator nie wyciąga żadnych wniosków co do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne po to, aby w prawidłowy sposób przekazać i zoptymalizować treści naszej strony internetowej, zapewnić trwałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i techniki naszej strony internetowej oraz możliwości udostępnienia niezbędnych do ścigania karnego informacji organom ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Takie anonimowo pozyskiwane dane i informacje są dla tego przez administratora z jednej strony opracowywane sty stycznie, a z drugiej z celem zwiększenia bezpieczeństwa danych u przedsiębiorcy po to, aby zapewnić optymalny poziom zabezpieczenia dla przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania na serwerze są zapisywane oddzielone od wszystkich danych podawanych przez osobę, których dane dotyczą.

5 Rejestracja w Newsletter

Do otrzymywania newsletter niezbędne jest podanie Państwa adresu e-mail. Jakie przy tym zostają przekazane administratorowi dane osobowe, wynika z danego szablonu wprowadzania danych, jaki jest wykorzystywany przy rejestracji.

Przed wysłaniem newslettera osoba, której dane dotyczą, musi nam w ramach tak zwanej procedury Double Opt-In jednoznacznie potwierdzić, że mamy dla niej aktywować usługę newslettera. Następnie osoba, której dane dotyczą, otrzymuje od nas wiadomość w poczcie elektronicznej potwierdzającą i aktywacyjną, w której prosimy osobę, której dane dotyczą, o kliknięcie na zawarty w tej wiadomości link, aby tym samym potwierdzić, że osoba, której dane dotyczą, chce otrzymywać nasz newsletter. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie zakończyć otrzymywanie newslettera. Niezbędne jest w tym celu kliknięcie na następujący link: https://www.meyle.com/pl/meyle-centrum-serwisowe/biuletyn/wyrejestrowanie-z-newslettera-meyle/. Link ten można poza tym znaleźć w każdym wysyłanym naszym newsletterze. Wprowadzone dane przez osobę, której dane dotyczą, są pobierane i zapisywane wyłącznie do wewnętrznego wykorzystania i do własnych celów przez administratora. Może nastąpić dalsze przekazanie do jednego lub kilku podmiotom przetwarzającym, którzy dane osobowe wykorzystują także wyłącznie do własnego użytku, jaki można przypisać administratorowi.

Przez rejestrację strony internetowej  administratora będą następnie podane przez osobę, której to dotyczy, zapisywane przez dostawcę internetu (ISP) adres IP, data oraz godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych następuje dlatego, bo tylko w ten sposób można uniknąć nadużywania naszych usług. Dane te w uzasadnionym przypadku umożliwiają wyjaśnianie dokonanych czynów karalnych i naruszeń praw autorskich. Zapisywanie tych danych dla zabezpieczenia administratora jest więc niezbędne. Przekazywanie tych danych osobom trzecim zasadniczo nie następuje, o ile nie występuje ustawowy obowiązek przekazania tych danych, lub gdy przekazanie danych służy dochodzeniom karnym.

Zarejestrowanym osobom przysługuje możliwość do skasowania z naszej bazy danych ich danych osobowych podanych przy rejestracji. Administrator w każdej chwili udziela osobie, której to dotyczy, na jej wniosek odpowiedzi, jakie dane osobowe o osobie, której to dotyczy, są przechowywane. Poza tym administrator poprawia lub kasuje dane osobowe na życzenie lub wskazanie osoby, której to dotyczy, jeśli nie stoją tu na przeszkodzie ustawowe obowiązki o przechowywaniu danych.

6 Rutynowe kasowanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osób, których to dotyczy, tylko przez okres, jaki jest niezbędny dla celu przechowywania, lub jeśli jest to przewidziane prze europejskiego ustawodawcę w ustawach i przepisach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania ustaje lub jeśli mija przewidziany przez europejskiego ustawo- lub przepisodawcę okres przechowywania, to dane osobowe są rutynowo i stosowne do ustawowych przepisów blokowane lub kasowane.

7 Prawa osób, których to dotyczy

Jeśli osoba, której to dotyczy, chce sprawdzić poniżej wymienione prawa odnośnie danych osobowych, jakie są przechowywane przez administratora, może zawsze zwrócić się naszych pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Z pewnością w uzasadnionych przypadkach niezwłocznie spełnią takie żądania.

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania od administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do otrzymania od administratora w każdej chwili informacji o przechowywanych o niej danych osobowych. Ponadto europejski prawodawca przyznał takiej osobie prawo do następujących informacji:

aa) cele przetwarzania

bb) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

cc) odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których ujawniane lub będą ujawniane dane osobowe, w szczególności u odbiorców z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

dd) jeśli to możliwe planowany okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe, lub, jeśli to niemożliwe, kryteria dla ustalenia tego okresu.

ee) istnienie prawa do poprawienia lub skasowania danych dotyczących ich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do zakazania ich przetwarzania

ff) istnienie prawa do sprzeciwu przed organem nadzorczym

gg) jeśli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której to dotyczy: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

hh) istnienie zautomatyzowanej procedury decydowania łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – co najmniej w takich przypadkach – istotnych informacji o zastosowanej logistyce oraz zakresie wyników takiego przetwarzania dla osoby, której to dotyczy

Poza tym osobie, której to dotyczy, przysługuje prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, to osobie, której to dotyczy, przysługuje prawo do informacji o właściwych gwarancjach w związku z takim przekazaniem.

c) Prawo do poprawek

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania niezwłocznego poprawienia dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych. Żądania, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, uzupełnienia niepełnych danych osobowych – także poprzez uzupełniające oświadczenie.

d) Prawo do skasowania (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo żądać od administratora, aby ich dane osobowe zostały niezwłocznie skasowane, o ile występuje jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest niezbędne od strony prawnej:

aa) Dane osobowe zostały pozyskane dla takich celów lub przetwarzane w inny sposób, dla których nie są już konieczne.

bb) Osoba, której to dotyczy, odwołuje swoje zezwolenie, na którym polega przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO, a brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania.

cc) Osoba, której to dotyczy, złoży zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania, a nie występują żadne nadrzędne powody dla przetwarzania, lub gdy osoba, której to dotyczy, złoży zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.

dd) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

ee) Skasowanie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia prawnego obowiązku zgodnie z prawem unijnym lub prawem krajów członkowskich, którym administrator podlega.

ff) Dane osobowe zostały pozyskane odnośnie do oferowanych usług spółki informatycznej zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli dane osobowe zostały przez administratora upublicznione, a nasza firma jako administrator jest zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązana do skasowania danych osobowych, to administrator podejmie, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, odpowiednie działania, także o charakterze technicznym, aby powiadomić innych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają opublikowane dane, że osoba, której to dotyczy, zażądała skasowania przez tych innych przetwarzających dane administratorów wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne od strony prawnej.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jedno z poniższych założeń:

aa) Osoba, której to dotyczy, zaprzecza prawidłowości danych osobowych, i to przez okres, który administratorowi umożliwi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

bb) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której to dotyczy, odmawia skasowania danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

cc) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, jednak osoba, której to dotyczy, potrzebuje je do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

dd) Osoba, której to dotyczy, złożyła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a nie zostało jeszcze ustalone, czy przeważają uzasadnione powody administratora wobec tych po stronie osoby, której to dotyczy.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, jakie zostały udostępnione administratorowi, w przejrzystym, popularnym i dającym się odczytać maszynowo formacie. Ma poza tym prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu zostały one udostępnione, o ile przetwarzanie opiera się o art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO lub o umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO, a przetwarzanie dokonywane jest za pomocą procedur zautomatyzowanych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wypełniania zadania, jakie leży w interesie publicznym, lub wypełniania władzy publicznej, jaka została przekazana administratorowi.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo z powodów, jakie wynikają z jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, jakie jest dokonywane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera e lub f RODO. Dotyczy to także polegającego na tych przepisach profilowania.

Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że może wykazać konieczne godne ochrony powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawami i wolnością osoby, której to dotyczy, lub gdy przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych osoby, której to dotyczy.

Jeśli administrator przetwarza dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej, to osoba, której to dotyczy, może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w takich celach. Dotyczy to także profilowania, o ile jest w związku z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której to dotyczy, złoży administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania dla celów reklamy bezpośredniej, to administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dla tych celów.

Dodatkowo osoba, której to dotyczy, ma prawo z powodów, jakie wynikają z jej szczególnej sytuacji, złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które następuje w celach naukowych lub dla celów badań historycznych  lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

h) Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach łącznie z profilowaniem

Każda osob, której to dotyczy, ma prawo do niepoddawania się przetwarzaniu polegającym wyłącznie na decyzjach zautomatyzowanych – łącznie z profilowaniem, które wywołuje wobec nie skutki prawne lub w podobny sposób znacznie ograniczają jej prawa, o ile decyzja

aa) nie jest konieczna dla zawarcie lub wypełnienia umowy pomiędzy osobą, której to dotyczy, a administratorem,

bb) jest dopuszczalna według przepisów prawa unijnych lub krajów członkowskich, którym podlega administrator, a te przepisy prawne zawierają stosowne rozwiązania do zachowania praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której to dotyczy, lub

cc) następuje za wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy.

Jeśli decyzja (aa) jest konieczna dla zawarcia lub wypełnienia umowy pomiędzy osobą, której to dotyczy, a administratorem lub (cc) następuje za wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy, to administrator podejmuje stosowne działania dla zachowania praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której to dotyczy, przy czym należy prawo do wpływania osoby ze strony administratora na przedstawienie swojego stanowiska oraz sprzeciwu wobec decyzji.

i) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo w każdej chwili do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8 Ochrona danych przy rekrutacji i w procedurze rekrutacyjnej

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe aplikujących osób dla celów przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Przetwarzanie może następować także na drodze elektronicznej (np. aplikacje przez e-mail). Jeśli administrator zawrze z aplikującym umowę o zatrudnieniu, to przekazane dane zostają zapisane do celów realizacji stosunku zatrudnienia przy uwzględnieniu przepisów ustawowych. Jeśli administrator nie zawrze z aplikującym umowy o zatrudnieniu, do dokumenty aplikacyjne zostają automatycznie skasowane w sześć miesięcy od wiadomości o odmowie zatrudnienia, o ile przeciw skasowaniu nie przemawiają inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest w szczególności obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnym z Ogólną ustawą o równym traktowaniu.

9 etracker

Oferent tej strony internetowej wykorzystuje usługi etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) do analizy wykorzystywanych danych. Stosowane są przy tym ciasteczka, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony lub ogłoszenia odwiedzanie i reklamę dla odwiedzających tę stronę. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na końcowym urządzeniu użytkownika. Ciasteczka etracker nie zawierają informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Dane wytwarzane przez etracker na zlecenie oferenta są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w Niemczech i podlegają tym samym ostrym niemieckim i europejskim ustawom i standardom o ochronie danych osobowych. etracker w tym względzie została przez niezależne instytucje zbadana, certyfikowana i oznaczona pieczęcią ochrony danych przez eProvacyseal. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) Generalnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Unii Europejskiej.. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online i naszej strony internetowej. Ponieważ sfera prywatna naszych odwiedzających jest ważna, adres IP jest w aplikacji etracker jest na wczesnym etapie anonimizowany, a dane zgłoszeniowe lub identyfikujące urządzenie są w aplikacji etracker przetwarzane na jednoznaczny klucz, który nie jest przypisany konkretnej osobie. Inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie osobom trzecim nie następuje przez aplikację etracker. Możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec powyżej opisanemu przetwarzaniu danych, o ile to dotyczy Państwa danych osobowych. Taki sprzeciw nie ma dla Państwa żadnych negatywnych skutków.


Dalsze informacje o ochronie danych w etracker można znaleźć tu.

10 YouTube

Administrator na tej stronie internetowej zintegrował komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, które publikatorom wideo umożliwia bezpłatne udostępnianie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie ich. Spółką prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC jest spółką córką Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Poprzez każdą odsłonę poszczególnych stron tej strony internetowej, które są prowadzone przez administratora, i na której została zintegrowana komponenta YouTube, przeglądarka internetowa w systemie technologiczno-informatycznym osoby, której to dotyczy, uruchamia automatycznie przez daną komponentę YouTube ładowanie odpowiedniej komponenty YouTube pochodzącej od YouTube. Dalsze informacje o YouTube można znaleźć pod adresem internetowym https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/. W ramach technicznej procedury YouTube i Google otrzymują wiedzę jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której to dotyczy.

Jeśli osoba, której to dotyczy, jest równocześnie zalogowana w YouTube, to YouTube przy odsłonie podsłony rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której to dotyczy.Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przyporządkowane danemu kontu YouTube osoby, której to dotyczy.

YouTube i Google otrzymują przez komponentę YouTube zawsze informację o tym, że osoba, której to dotyczy, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której to dotyczy, w momencie odsłonięcia naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana w YouTube. Odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której to dotyczy, kliknęła wideo z YouTube, czy też nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do You Tube nie jest przez Państwo pożądane, to takiemu przekazywaniu można zrobić przez wylogowanie się z konta YouTube przed odsłoną na naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube postanowienia o ochronie danych osobowych, które można ściągnąć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de, które dają pojęcie o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

11 Facebook

Ta strona internetowa linkuje usługi sieci społecznościowej facebook.com, która jest prowadzona przez Facebook Inc. 1601 S. California Ave. Pale Alto, CA 94304, USA. Po kliknięciu na link lub na przycisk do Facebooka trafiacie Państwo na stronę internetową Facebooka i tam zbierane są dane osobowe przez Facebook. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez Facebook. Cel i zakres zbierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook oraz Państwa związane z tym prawa i możliwości jako osoby, której to dotyczy, zmiany ustawień dla ochrony Państwa sfery prywatnej proszę pobrać z informacji o ochronie danych Facebooka. Jeśli jesteście Państwo członkiem Facebooka, i jeśli nie chcecie, aby Facebook zbierał Państwa danych i łączył je z danym zapisanymi jako członek Facebooka, to musicie się Państwo wylogować z Facebooka zanim kliknięcie na link lub przycisk Facebooka.

12 Instagram

Na tej stronie internetowej są włączone usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli osoba, której to dotyczy, jest zalogowana na swoim koncie Instagram, to mogą one linkować do Państwa profilu Instagram po kliknięciu przycisku Instagram. Tym samym Instaagram może przyporządkować odwiedziny strony internetowej administratora do konta użytkownika osoby, której to dotyczy. Administrator informuje, że on jako oferent tych stron internetowych nie ma wiedzy o treści przekazywanych danych oraz korzystania z nich przez Instagram.

Dalesze informacje na ten temat możecie Państwo jako osoba, której to dotyczy, znaleźć w oświadczeniu Instagram o ochronie danych pod adresem: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem Instagram i nie chcecie, aby Instagram zbierał o Państwu danych, i łączył je z przechowywanymi danymi członka, to musicie Państwo przed kliknięciem na przycisk Instagram wylogować się z serwisu Instagram.

13 XING

Ta strona internetowa linkuje usługi sieci społecznościowej XING, prowadzonej przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy odwiedzinach tej strony internetowej do XING nie są przekazywane żadne dane, ponieważ nie są tu powiązane żadne pluginy ze strony XING. Po kliknięciu na link lub na przycisk do XING trafiacie Państwo jednak na XING jako osoba, której to dotyczy, a tam dane pozyskiwane są przez XING. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez XING. Cel i zakres pozyskiwania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez XING oraz Państwa związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień dla ochrony Państwa sfery prywatnej proszę pobrać z adresu https://www.xing.com/privacy. Jeślijesteście Państwo cłonkiem serwisu XSING, i jeśli nie chcecie, aby XING zbierał Państwa dane i łączył je z danymi członkowskimi, to musicie się Państwo wylogować z XING zanim kliknięcie na link XING lub przycisk XING

14 LinkedIn

Ta strona internetowa linkuje usługi sieci społecznościowej LinkedIn, prowadzonej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy odwiedzinach tej strony internetowej do LinkedIn nie są przekazywane żadne dane, ponieważ nie są tu powiązane żadne pluginy ze strony LinkedIn. Po kliknięciu na link do Linkedin lub na przycisk do LinkedIn trafiacie Państwo jednak na LinkedIn, a tam dane zbierane są przez LinkedIn. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez LinkedIn. Cel i zakres zbierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez LinkedIn oraz Państwa związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień dla ochrony Państwa jako osoby, której to dotyczy, sfery prywatnej proszę pobrać pod adresem http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.  Jeśli jeśli jesteście Państwo członkien serwisu Linkedln, i jeśli nie chcecie, aby LinkedIn zbierał Państwa dane i łączył je z przechowywanymi danymi członkowskimi, to musicie się Państwo wylogować z LinkedIn zanim kliknięcie na link Linkedln lub przycisk LinkedIn.

15 Uwagi

W wyniku technicznego, merytorycznego i ustawowego dalszego rozwoju także ta regulacja o ochroni danych będzie dopasowywana. Prosimy więc Państwa do regularnego sprawdzania tej regulacji o ochronie danych po to, abyście Państwo byli poinformowani o aktualnym jej stanie. Ta regulacja o ochronie danych pochodzi z maj 2018 roku.

MEYLE AG stara się o ulepszanie swojego serwisu dla klientów, partnerów handlowych, konkurentów i osób zainteresowanych.

Stan: 23.05.2018

 

Więcej tematów

Newsletter

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.

Kalendarz targów

Poznaj MEYLE z bliska na targach.