Go to content

Warunki korzystania i ochrona danych

Korzystanie ze strony odbywa się wyłącznie na podstawie następujących zasad. W przypadku obszarów zabezpieczonych hasłem może być konieczne spełnienie szczególnych warunków, o których zostaną Państwo osobno poinformowani

 

1. Aktualizacja warunków korzystania

Przedstawione tu warunki korzystania z serwisu mogą zostać przez nas zmienione lub ulec aktualizacji w przypadku innowacji technicznych lub zmian prawnych. Przez skorzystaniem z naszej strony należy więc sprawdzić, kiedy sporządzono ostatnią wersję warunków korzystanie z serwisu.

Obecna aktualizacja pochodzi z styczeń 2017

 

2. Prawa ochronne

Firma MEYLE AG przyznaje użytkownikowi strony internetowej prawo do wykorzystania tekstów, dokumentów, obrazów, znaków alfanumerycznych oraz treści (zwanych ogólnie w dalszej treści „informacjami”) zawartymi w serwisie internetowym w takim zakresie, jaki został jednoznacznie uzgodniony lub jaki odpowiada celowi, do którego dąży MEYLE AG. Jeżeli nie oznaczono jednoznacznie inaczej, informację są niematerialną własnością MEYLE AG.

 

Wulf Gaertner, MEYLE,  lub ich części są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ich komercyjne użytkowanie, uzupełnianie, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie bez jednoznacznego, wcześniejszego, pisemnego zezwolenia MEYLE AG jest zabronione

Zapisywanie, powielanie,  komercyjne użytkowanie lub przekazywanie podmiotom trzecim wizerunków produktów, zawartych w katalogach online,  jest dozwolone jedynie po uzyskaniu jednoznacznego, wcześniejszego, pisemnego zezwolenia MEYLE AG. 

Treści w dziale dotyczącym publikacji prasowych mogą być wykorzystane jedynie w związku z firmą MEYLE AG lub  jej markami. W przypadku korzystania z treści należy zawsze podać, źródło, np. „zdjęcie od MEYLE AG. Autorski egzemplarz publikacji należy przesłać do działu prasowego MEYLE AG.

 

3. Odpowiedzialność i świadczenia

Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, jakość i / lub kompletność informacji na naszych stronach internetowych. Nie przejmujemy również żadnej odpowiedzialności za ciągłość dostępu do tych stron. Jesteśmy w każdym czasie uprawnieni do ograniczenia, wstrzymania lub zmiany dostępu do stron internetowych i / lub realizowanych usług. Nikt nie może rościć sonie praw do dostępu do obszarów chronionych hasłem. Także raz przyznane prawo do dostępu do obszarów chronionych hasłem może być w każdym czasie odebrane. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które postają wskutek korzystania ze stron internetowych lub informacji i/lub materiału pobranego z tych stron, niezależnie od rodzaju tych szkód.

Powyższe nie obowiązuje, gdy szkody dotyczą istotnych zobowiązań umownych oraz życia, zdrowia lub ciała, lub gdy prawa wynikające z ustaw o odpowiedzialności za produkt zostały naruszone lub gdy my postąpiliśmy złośliwie lub szkody zostały wyrządzone w sposób zamierzony. Takie same zasady dotyczą naruszenia obowiązków przez naszych podwykonawców.

 

Niniejsze strony internetowe nie zastąpią indywidualnego doradztwa podczas zakupu. Cechy techniczne opisanych pojazdów są podane jedynie przykładowo. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w każdym czasie.

 

4. Numery części zamiennych

Wymienione, oryginalne numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych i nie mogą pojawiać się na rachunkach i w treści dowodów dostaw, wystawianych podmiotom trzecim.

 

5. Sprawy pozostałe

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest, jeżeli użytkownik jest handlowcem w rozumieniu Kodeksu handlowego, Sąd w Hamburgu

 

Niniejsze strony internetowe uwzględniają wymogi kraju, w którym MEYLE AG ma swoją siedzibę.

Jeżeli użytkownik niniejszej strony internetowej korzysta z niej poza tym obszarem jej obowiązywania, staje się wyłącznie sam odpowiedzialny za stosowanie się do zasad dotyczących korzystania ze strony internetowej, obowiązujących w danym kraju

 

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem konwencji narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Więcej tematów

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.